Kroniky Amberu 1-10

Kroniky Amberu 1-10

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-222-0961-8
VÝROBCA: Vydavateľstvo Tatran s.r.o.

Cena: 85.14 EUR

Nezvycˇajna´ Urban Fantasy v drsnom sˇty´le a ostrom to´ne. Zelaznyho pri´beh v mnohom pripomi´na detekti´vku. Vecne´ kra´tke vety zˇenu´ dej dopredu a vna´sˇaju´ napa¨tie na kazˇdu´ stranu. Pri´tˇazˇliva´ komunika´cia cez hracie karty deformuje realitu a premyslena´ hra na priatelˇov a nepriatelˇov, kedˇ si Corwin na nicˇ nespomi´na, vtˇahuje cˇitatelˇa do nove´ho fantazijne´ho sveta. Histo´ria sta´rocˇi´ v kocke je vzˇdy o tom istom: vecˇny´ boj o miesto na tro´ne. Aj vo svete fantasy su´ bezcharakterni´ zloduchovia, ktori´ chcu´ okradnu´tˇ za´konity´ch nasledovni´kov o ich pra´vo vla´dnutˇ, milovatˇ a matˇ priatelˇov. V boji o moc su´ pri´pustne´ vsˇetky prostriedky, nevyni´maju´c vrazˇdy, krive´ obvinenia a atenta´ty, len aby protivni´ka odstavili. Kroniky Amberu su´ za´zracˇna´ sa´ga. Amber je skutocˇne´ kra´lˇovstvo, Zem len tienˇ, teda paralelny´ svet. Ambersky´ princ Corwin sa ocitne na Zemi vinou zrady svojich su´rodencov, ktori´ vedu´ bratovrazˇedny´ boj o moc a vplyv. Cely´ pri´beh je dejovo na´rocˇny´, bohaty´ na zvraty, mysticky´ a za´rovenˇ realisticky´. Vplyv Kroni´k Amberu na svetovu´ literatu´ru je porovnatelˇny´ s vplyvom Pa´na prstenˇov – je rovnako nesmierne poeticky´ a napi´navy´. V prvej pentalógii je hlavným hrdinom amberský princ Corwin, ktorý sa prebudí v nemocnici na Zemi a nevie, kto je a kde sa nachádza. Pri autonehode utrpel stratu pamäti, no našťastie stretne brata Randoma, ktorý mu otvorí cestu do Tieňov. Cez Vzor pod hladinou mora sa dostane do Amberu a zrazu si na všetko spomenie. Postupne odhaľuje, ako rôzne skupiny jeho kráľovských súrodencov kujú úklady a bojujú proti sebe, aby získali trón. Na korunovácii brata Erica príde Corwin o zrak a skončí vo väzení, odkiaľ ho vyslobodí čarodejník Dworkin. Po obnovení schopnosti vidieť sa zapojí do boja na obranu Amberu proti netvorom z čiernej cesty, v ktorom padne kráľ Eric, odhalí intrigy ďalšieho brata a pomôže na trón Randomovi. Počas týchto dobrodružstiev sa zapletie s Darou a tá mu porodí syna Merlina, ktorému Corwin už ako dospelému celý tento príbeh vyrozpráva. Osudy potomkov vla´dcu Oberona sa dˇalej komplikuju´, zrada, nena´vistˇ a intrigy, boj o moc a pomsta nadobu´daju´ na intenzite.V urputnom boji nicˇia vsˇetko, len aby si cˇo najva¨cˇsˇmi ubli´zˇili. Pri´behy rozpra´va Corwinov syn Merlin predurcˇeny´ na za´chranu Amberu. Kedˇzˇe jeho matkou je Dara z Dvorov Chaosu, Merlin stoji´ pred tˇazˇkou dilemou, cˇi sa prida´ na stranu poriadku, alebo chaosu, cˇo len zvysˇuje napa¨tie pri´behu. Merlin, ako je zvykom v jeho rodine, stra´vil isty´ cˇas v tienˇovej Zemi, kde sa vypracoval na pocˇi´tacˇove´ho experta. Jeho za´zˇitky su´ cˇasto zo sveta science-fiction, kedˇzˇe podstatnu´ u´lohu zohra´va pocˇi´tacˇ, ktory´ sa´m vymyslel. Pokracˇovanie sa´gy prekvapi´ novy´mi na´padmi, v ktory´ch autor spa´ja prvky sci-fi s fantasy. Predstavte si programa´tora v obleku, ako diskutuje so sfingou o komplikovanej ha´danke, pomocou superpocˇi´tacˇa cestuje medzi svetmi a na ruke ma´ zˇivu´ retˇaz. Ak si teraz mysli´te, zˇe va´s autor nemo^zˇe uzˇ nicˇi´m prekvapitˇ, ste na velˇkom omyle. Znalci nenadarmo povazˇuju´ Kroniky Amberu za kultove´ dielo fantasy. Cyklus desiatich diel o fikti´vnom svete Amber opra´vnene mozˇno nazvatˇ vrcholny´m dielom a dnes uzˇ aj najlepsˇou klasikou v zˇa´nri fantasy literatu´ry. Kra´lˇovski´ potomkovia, ktory´m zˇiadne intrigy nie su´ cudzie, zva´dzaju´ nelˇu´tostne´ boje o tro´n Amberu. Pri´tˇazˇlivy´ magicky´ svet temnej mystiky na´s ohu´ri novy´mi zvratmi, odhaleny´mi tajomstvami aj poetickou romantikou.


Kroniky Amberu 1-10 shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Alexander Matuška: Dielo III - Alexander Matuška

Alexander Matuška: Dielo III - Alexander Matuška

Do tretieho zväzku sme zaradili monografiu Človek proti skaze /Pokus o Karla Čapka/, ako i ďalšie dve monogfrafické štúdie Rudolf Jašík a J... Zistiť viac >>
37 Sekúnd - Stephanie Arnoldová, Sari Padorrová

37 Sekúnd - Stephanie Arnoldová, Sari Padorrová

V deň, keď sa mi narodil syn, som zomrela. Mala som videnia, že sa to stane, ale nikto mi neveril. Ešte neuveriteľnejšie je však to, čo som vi.. Zistiť viac >>
Prípad Corso - Michal Čierny

Prípad Corso - Michal Čierny

Po revolúcii sa zločinnosť na Slovensku stala verejnou záležitosťou. Desivé odhalenia mafiánov a zábery z mafiánskych vrážd šokovali nepr.. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt