Amonn AMOTHERM WOOD TOP WSB – Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru bezfarebný 5 kg

169,00 

Katalógové číslo: 15e85d2d7f83 Kategória:

Vrchný ochranný lak Amonn Amotherm Wood Top WSB na rozpúšťadlovej báze nevyhnutný na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do protipožiarneho náteru. Protipožiarny systém je určený na protipožiarnu ochranu drevených prvkov v interiéri.Povrch si zachováva prirodzený vzhľad.

Výdatnosť (podľa požiadavky zákazníka je určené množstvo aplikovaného náteru spomaľujúce horenie – či je požiadavka zákazníka reakcia na oheň alebo požiarna odolnosť):- reakcia na oheň: 360 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku- odolnosť voči ohňu: od 360-670 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku
Riedenie:
– protipožiarny náter Amonn AMOTHERM WOOD WSB: pripravený na použitie (v prípade potreby maximálne s 5% vody)- ochranný lak Amonn AMOTHERM WOOD TOP WSB: pripravený na použitie, neriediť
Ochranný systém Amonn spĺňa požiadavky:
Reakcia na oheň:Protipožiarny náter Amotherm Wood WSB spĺňa klasifikáciu reakcia na oheň podľa EUROCLASS B-s1, d0 podľa európskej normy EN13501 – časť 1.Vrchný lak má samozhášací účinok na základe testov podľa európskej normy EN13501 – časť 1.Náter spĺňa technické kritéria uvedené v norme EN13823 a EN ISO 11925 pre drevené prvky stien alebo stropov pri skúšaní požiarnych reakcií stavebných prvkov vystavených tepelnému poškodeniu jednám horiacim prvkom. 
Odolnosť voči ohňu:Náter je klasifikovaný na účely mechanickej odolnosti R pre drevené konštrukcie, masívne a laminované, v súlade so skúškami požiarnej odolnosti vykonanými na základe európskej normy ENV 13381-7.

Príprava podkladu
Náter sa aplikuje na surové drevo.Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený starých náterov a nečistôt.Vlhkosť dreva by mala byť pod 13%.Odporúčame z povrchu dokonale odstrániť prach, mastnotu a stopy oleja opieskovaním alebo hlbokým prebrúsením.V prípade ochrany špeciálnych exotických drevín odporúčame, aby ste si pred aplikáciou otestovali kompatibilitu náterov na malej vzorke.Povrch dreva môže byť pred náterom ošetrený biocídnym napúšťadlom proti drevokazným hubám a hmyzu.Takýto náter treba aplikovať najlepšie 24 hodín pred aplikáciou protipožiarneho náteru.
Aplikácia 
Oba nátery premiešajte pred použitím.Protipožiarny náter v prípade potreby je možné zriediť maximálne s 5% vody za neustáleho miešania.Teplota vody nesmie byť nižšia ako 15°C.Vrchný lak je pripravený priamo na použitie – neriedi sa.

Protipožiarny náter Amonn Amotherm Wood Top WSB, aj vrchný náter je možné aplikovať striekaním, štetcom alebo valcom.Pri aplikácií striekaním pri prvom nátere Amotherm Wood WSB je priemerná spotreba približne 180-200 g/m2, pri aplikácií kompresorom (kompresný pomer 40:1, tlak 180 bar, 13 mil. samočistiaca tryska (0,30 – 0,40 mm), 3,8 prívodná hadica).Medzi jednotlivými nátermi počkajte 24 hodín.
Odporúčaná aplikačná teplota je od 15°C a relatívna vlhkosť prostredia pod 70% počas celej doby aplikácie.
Čistenie náradia
Prostriedky znečistené pri aplikácií náteru umyte po použití vodou.Pomôcky po aplikácií vrchného laku očistite syntetickým riedidlom.
Ochranný vrchný lak
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336STOT RE 2, H373Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie:Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovania
Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečné látkybutyl-acetátHydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Výstražné upozornenia
H226  Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie očí pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Značka

Amonn AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru bezfarebný 5 kgAmonn AMOTHERM WOOD TOP WSB – Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru bezfarebný 5 kg
169,00 
Návrat hore