HB BODY 999 – Tesniaci tmel pre lepenie a tesnenie béžová 1 kg

12,98 

Katalógové číslo: b490c810dc1b Kategória:

Tixotropné izolačné a antikorózne lepidlo vo forme pasty. Nepraská, zostáva elastické a je vhodné k vyplňovaniu rýh, lepeniu podlažných rohoží, kovových plôch a vnútorných priestorov auta, ktoré nie sú vystavené UV žiareniu.Lepidlo je možné použiť pre lepenie kov-kov, kov-podlahové krytiny a pod.V stavebníctve: utesnenie bytových jadier, drevotrieskových predelov a iné.Riedenie:- Body SYNTTuženie:- netuží saPríprava podkladuPlochu, ktorú budete tesniť alebo lepiť najskôr dôkladne očistite a zbavte prachuAplikáciaPo otvorení balenie obsah dobre premiešajte. naneste pomocou štetca alebo špachtle v potrebnom množstve.Po zaschnutí môže byť lepidlo prelakované všetkými lakovacími systémami.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluénbután-1-olbenzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakciabutanónVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Značka

HB BODY 999 - Tesniaci tmel pre lepenie a tesnenie béžová 1 kgHB BODY 999 – Tesniaci tmel pre lepenie a tesnenie béžová 1 kg
12,98 
Návrat hore